Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Adult Education Pathways Towards 2020 (AEPT 2020)

to projekt partnerski Grundtviga realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie (LLP).

Partnerzy tego projektu to insytucje edukacyjne z Portugalii, Hiszpanii, Węgier, Litwy i Polski

Celem projektu jest propagowanie i promowanie Active Aging będącego tematem przewodnim w 2012 roku w Unii Europejskiej. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel transfer innowacyjnych metod i technik nauczania osób dojrzałych przy jednoczesnym wsparciu nauczycieli uczących te grupy wiekowe, a także popularyzację i wymianę dobrych praktyk w ramach wolantariatu.

W ramach projektu odbywać się będą seminaria i warsztaty dające możliwość wymiany doswiadczeń uczenia sie od siebie wzajemnie i prowadzące do osiągniecia rezultatów zakładanych przez porojekt.